Behind the Poetry

Wouter Greven [Euregion Reporter]

De stad in haar breedte
Foto: Pascal Moors

 

[Scroll down for the text in German and French.]

De stad in haar breedte (Strooptocht door Luik #3)

Parc de la Boverie, Luik. Pascal kent de stad, en haar fascinerende buitensteden, als zijn broekzak. Vroeger toog hij vaak spontaan op zondagochtend met zijn camera naar bijvoorbeeld buitenwijk Cheratte, op zoek naar interessante personen en situaties. ‘Fotosafari’, zo luidden die trips. Het park waarin we nu rondlopen, en dat hij niet meer herkent door de vele facelifts en opschoningen, was ook een standaard go-to. Misschien wel zijn favoriete fotolocatie in het park is het clubhonk van de roeivereniging Union Nautique de Liège, gelegen in het zuidelijkste punt van Outremeuse (‘aan de overkant van de Maas’), het eilandje waar de Ourthe en de Maas samenkomen én waar de Maas een afscheiding krijgt. In die minder drukke afscheiding wordt dan ook geroeid.
Het oude huis bestaat, net als de roeiclub, al sinds 1873 en fungeert nu ook als een restaurant; sinds enige tijd is het pand ook geopend voor reguliere bezoekers. Als we de grote binnenruimte betreden zijn er talloze jongeren bezig voor de corona-gerelateerde heropening van het restaurant. De bar is een nagemaakte kajuit, massief en groots, en aan de muur hangen portretten van waarschijnlijk adellijk voorgeslacht. Uit de speakers klinkt luchtige deep house-muziek. Mijn verzoek tot een gesprek met een aanwezige vrouwelijke schoonmaakster wordt geen aandacht gegeven.
Wel krijgen we Roland (56) en Céline (40) te spreken, de huidige eigenaars van het pand. Céline is geboren in de buurt van station Luik-Guillemins, Roland is van origine een Brusselaar. Ze vergelijken Luik met een dorp, waar vrijwel iedereen elkaar kent. Brussel, daarentegen, kent een grote Europese gemeenschap en als gevolg veel mensen die niet gezien worden. In die zin is Luik een warm bad. De nieuwe positie van de roeivereniging en haar pand – van gesloten voor de buitenwereld naar toegankelijk voor iedereen – sluit aan op deze instelling. Het levert niet alleen nieuw, jong publiek op, maar ook oude roeiers, die vanwege hun leeftijd de sport niet meer kunnen beoefenen, keren weer terug op het oude honk.
Daar waar Pascal een foto maakt van Roland, Céline en het monumentale groen-witte pand, het aller zuidelijkste puntje van Outremeuse dus, is ook een opmerkelijk kunstwerk te vinden. ‘Les Arcs de Venet’ is de titel (te vinden via Google) en het is een werk van de internationaal gelauwerde Franse kunstenaar Bernar Venet. In verschillende steden zijn vergelijkbare versies te vinden. De ligging is ideaal want de bogen – die ook wel de indruk wekken van gekaramelliseerde uienringen – zijn overdag zichtbaar voor zowel schepen die de Maas opvaren als voor wandelaars die het groene hart van Luik verkennen.
Mijn theorie is dat de vier bogen – geplaatst in 2006, in tanden met de opkuising van Parc de la Boverie – nieuwe kaders zijn voor een stad in transformatie. De wulpse, verwelkomende vormen verlenen de stad perspectief; sta je veraf, dan zie je door de bogen slechts een detail van de stad. Kijk je van dichtbij door een van de bogen, dan zie je Luik in panorama. Je positie, kortom, bepaalt je visie. Oordeel niet te snel over ons, zo lijkt Luik te willen zeggen, maar kom eerst dichterbij. Zie de stad in haar breedte en vorm dán pas een mening.
‘Klik’, zegt Pascals camera. We volgen de Maas terug naar de grens.

//

De stad in haar breedte
Foto: Pascal Moors

Die Stadt in ihrer Fülle

Übersetzung: Stefan Wieczorek

Parc de la Boverie, Lüttich. Pascal kennt die Stadt und ihre faszinierenden Außenbezirke wie seine Hosentasche. Früher zog es ihn häufig am Sonntagmorgen mit der Kamera hinaus, etwa in den Vorort Cheratte, auf der Suche nach interessanten Personen und Situationen. „Fotosafari“ nennt man solche Ausflüge. Den Park, in dem wir jetzt unterwegs sind, erkennt er durch die vielen Faceliftings und Verschönerungen gar nicht wieder –, obwohl er auch zu seinen regelmäßigen Zielen zählte. Sein liebstes Fotomotiv im Park ist vermutlich das Clubhaus der Rudervereinigung Union Nautique de Liège, das am südlichsten Ende von Outremeuse („auf der gegenüberliegenden Seite der Maas“) liegt, die Insel, wo die Ourthe und die Maas zusammenkommen. Dort bildet die Maas einen Seitenarm aus, in diesem weniger befahrenen Flussabschnitt wird dann auch gerudert.
Genau wie der Ruderclub existiert das Haus schon seit 1873; heute beherbergt es unter anderem ein Restaurant und ist seit einiger Zeit auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Als wir den großen Innenraum betreten, bereiten zahlreiche junge Leute die Wiedereröffnung des Restaurants vor, nach einer durch Corona bedingten Pause. Die Bar ist wie eine Kajüte gestaltet, massiv und sehr groß, an den Wänden hängen Porträts von wahrscheinlich adligen Vorfahren. Aus den Lausprechern klingt leichte Deep-house-Musik. Ich versuche, mit der Putzfrau ins Gespräch zu kommen, werde aber nicht weiter beachtet.Allerdings können wir Roland (56) und Céline (40) befragen, die heutigen Eigentümer des Gebäudes. Céline wurde im Viertel um den Bahnhof Lüttich-Guillemins geboren, Roland stammt aus Brüssel. Sie vergleichen Lüttich mit einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Brüssel hingegen sei eine große europäische Gemeinschaft, viele Menschen blieben dort unsichtbar. In diesem Sinne sei Lüttich ein Wohlfühlort, wie ein warmes Bad. Die neue Haltung des Ruderclubs und der Umgang mit dem Gebäude – also die Öffnung für alle –, sei eine Folge dieser Überzeugung. Das würde nicht nur neue, junge Leute anziehen, sondern auch ehemalige Ruderer, die aufgrund ihres Alters den Sport nicht mehr ausüben könnten und die nun an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehrten.
Dort wo Pascal ein Foto von Roland, Céline und dem monumentalen grün-weißen Gebäude macht, am allersüdlichsten Ende von Outremeuse wie gesagt, befindet sich auch ein bemerkenswertes Kunstwerk: „Les Arcs de Venet” (siehe Google). Es handelt sich um eine Arbeit des international ausgezeichneten französischen Künstlers Bernar Venet. Auch in anderen Städten stößt man auf vergleichbare Ausführungen. Die Lage ist ideal, denn die Bögen – die irgendwie auch an karamellisierte Zwiebelringe erinnern –, sind tagsüber sowohl von den Schiffen aus sichtbar, die die Maas befahren, als auch für die Spaziergänger, die das grüne Herz von Lüttich erkunden wollen.
Meine Theorie lautet, dass die vier Bögen, die 2006 im Rahmen der Erneuerung des Parc de la Boverie errichtet wurden, neue Umrahmungen sind für die Stadt und ihre Transformation. Die sinnlichen, einladenden Formen schenken der Stadt Perspektive: Steht man in einiger Entfernung, sieht man durch die Bögen nur ein Detail der Stadt. Schaut man aus der Nähe durch einen der Bögen, erblickt man eine Panoramaansicht von Lüttich. Kurzum: Die eigene Position bestimmt die Perspektive. „Fälle nicht zu schnell ein Urteil über uns“, so scheint Lüttich sagen zu wollen. „Komme erst etwas näher heran. Betrachte die Stadt in ihrer Fülle und bilde dir erst dann eine Meinung.“
„Klick“, macht Pascals Kamera. Wir folgen der Maas zurück zur Grenze.

//

De stad in haar breedte
Foto: Pascal Moors

La ville dans toute son étendue

Traduction: Kim Andringa

Parc de la Boverie, Liège. Pascal connaît la ville et ses fascinantes banlieues comme sa poche. Autrefois, il partait souvent le dimanche matin avec son appareil photo dans des quartiers comme Cheratte, à la recherche de personnes et de situations intéressantes. Des « safaris photo », c’est ainsi qu’il désignait ces expéditions. Le parc où nous nous promenons aujourd’hui, et que Pascal ne reconnaît plus suite aux nombreux liftings et réaménagements qu’il a subi, faisait partie de ses spots habituels. Son endroit préféré pour prendre des photos est sans doute le local associatif de la société d’aviron Union Nautique de Liège, située sur la pointe sud du quartier Outremeuse, un îlot au confluent de l’Ourthe et de la Meuse, et également l’endroit d’où la Dérivation part de la Meuse. C’est dans ce canal, moins fréquenté, que l’on pratique l’aviron.
Le vieux bâtiment existe depuis 1873, comme la société d’aviron ; aujourd’hui, il fait également office de restaurant. Depuis peu, il est aussi ouvert aux visiteurs extérieurs. Lorsque nous entrons dans la salle spacieuse, une foule de jeunes y sont occupés à préparer la réouverture du restaurant suite à la crise du covid. Le bar rappelle la cabine d’un navire, massive et impressionnante, et les murs sont couverts de portraits d’ancêtres probablement issus de la noblesse. Les enceintes diffusent de la deep house aérienne. Ma demande de pouvoir discuter avec une femme de ménage présente n’est pas considérée.
Nous avons en revanche l’occasion de parler avec Roland (56 ans) et Céline (40 ans), les actuels propriétaires du lieu. Céline est née dans le quartier de la gare de Liège-Guillemins, Roland est d’origine bruxelloise. Ils comparent Liège à un village, où presque tout le monde se connaît. Bruxelles en revanche possède une importante communauté européenne, et, par conséquent, beaucoup de gens que l’on ne voit pas. En ce sens, Liège est comme un bain chaud. La nouvelle place occupée par la société d’aviron et son siège – non plus fermés au monde extérieur, mais ouverts à tous – s’inscrit dans cette logique. Cela attire non seulement un public nouveau, jeune, mais ramène aussi au bercail de vieux rameurs à qui l’âge ne permet plus de pratiquer leur sport.
A l’endroit où Pascal prend en photo Roland, Céline et la bâtisse monumentale verte et blanche, à l’extrême pointe sud d’Outremeuse donc, se dresse aussi une œuvre d’art remarquable. Intitulée « Les Arcs de Venet » (vous la trouverez sur Google), elle est signée Bernar Venet, un artiste française internationalement reconnu. On en trouve des variations dans différentes villes. Leur emplacement est idéal, car de jour, les arcs – qui peuvent évoquer des tranches d’oignon caramélisées – sont visibles aussi bien pour les bateaux remontant la Meuse que pour les promeneurs qui explorent le cœur vert de Liège.
Ma théorie, c’est que les quatre arcs – installés en 2006 en concomitance avec la réhabilitation du parc de la Boverie – sont des cadres nouveaux pour une ville en pleine transformation. Leurs formes voluptueuses et accueillantes créent une perspective urbaine : de loin, on n’aperçoit qu’un détail de la ville à travers les arcs. Mais lorsqu’on regarde par l’un d’entre eux de près, on a une vue panoramique de Liège. Autrement dit : votre position détermine votre vision. Ne nous jugez pas trop vite, la Cité Ardente semble-t-elle vouloir dire, commencez par vous approcher. Voyez la ville dans toute son étendue avant de vous faire une opinion.
« Clic, » dit l’appareil de Pascal. Nous longeons de nouveau la Meuse pour revenir à la frontière.

Would you like to join a Poetry Slam?